นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุคันธา โอศิริพันธุ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุคันธา โอศิริพันธุ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SUKHUNTHA OSIRIPHUN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948254
  • อีเมล : sukhuntha@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:01:59

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-30 13:32:49