นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

Mr. Stefan Sylla

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : Mr. Stefan Sylla
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Stefan Sylla
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-943505
  • อีเมล : stefansylla@gmx.de
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
– GIS – Physical Geography – Cartography – Remote Sensing – Goethean Science/Phenomenology
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พลภัทร เหมวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อริศรา เจริญปัญญาเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วาทินี ถาวรธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-18 05:07:33

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-30 09:05:34