นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศิริพร ด่านคชาธาร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศิริพร ด่านคชาธาร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Siriporn Darnkachatarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2119, 0-7567-2105 2113
  • อีเมล : siriporn.da@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จีระเดช อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 กัญญา กิ่งจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 ชาตรี เชิดนาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 สุรีรัตน์ สืบสันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 นราวุธ สินสุพรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 นภา วงษ์ศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 สุจิตรา ผิวสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 ไพลิน อำไพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/06/2557 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
2557 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-09-26 14:23:09

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-09-26 14:50:02