นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศิริพร ด่านคชาธาร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศิริพร ด่านคชาธาร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Siriporn Darnkachatarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2119, 0-7567-2105 2113
  • อีเมล : siriporn.da@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คัว ง็อก เลอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/06/2557 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ไทย
2557 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-09-26 14:23:09

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-09-26 14:50:02