นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Siriporn Sawangarreerak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  • อีเมล : siriporn.sa@gmail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
เรื่องที่สนใจ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร บัญชีการเงิน มาตรฐานการบัญชี และ การสอบบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กุณฑีรา อาษาศรี อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 เกรียงไกร นามนัย อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 ไอลัดดา ผุยชา อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
4 จารุวรรณ เอกสะพัง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 ศิรินทร เลียงจินดาถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 ศิโรช อโนมะศิริ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 กนกวรรณ ไปเร็ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 ศุภสิน สุริยะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/05/2553 ปัจจุบัน สำนักวิชาการจัดการ หัวหน้าสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
2551 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงินและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-09-26 15:05:11

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-09-26 15:18:08