นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Siriporn Sawangarreerak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  • อีเมล : siriporn.sa@gmail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
เรื่องที่สนใจ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร บัญชีการเงิน มาตรฐานการบัญชี และ การสอบบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 กฤตยาวดี เกตุวงศา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 อุเทน เลานำทา อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 กรไชย พรลภัสรชกร อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ชัย วิชัยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 มณีจันทร์ มาสูตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 โอปอล์ รังสิมันตุชาติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/05/2553 ปัจจุบัน สำนักวิชาการจัดการ หัวหน้าสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
2551 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงินและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-09-26 15:05:11

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-09-26 15:18:08