นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Siriphun Hiranyachattada
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2819, 0-7567-2808-10
  • อีเมล : siriphun.hi@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ปานวาด ศิลปวัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เจนจิรา ทิพย์ชะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ทิพปภา พิสิษฐ์กุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 พัชรี กองภาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 อนัญญา เหล่ารินทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 กาญจนา ปินตาคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 พัทธนิษย์ คำธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 พัชรินทร์ วินยางค์กูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/12/2561 ปัจจุบัน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2522 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
2526 ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
2540 ปริญญาเอก Dentistry & Health Sciences Medicine The University of Melbourne/ออสเตรเลีย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-09-26 15:27:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -