นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ พนิตา สุมานะตระกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ พนิตา สุมานะตระกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Panita Sumantrakun
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากวัชพืชกงเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาเบ้าพิมพ์บล็อกปูทางเท้าจากยางธรรมชาติและยางรีไซเคิลเป็นสารตัวเติม 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยถ่านกัมมันต์จาก ไม้ไผ่ตงลืมแล้ง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงด้วยเทคนิค การขยายตัวอย่างรวดเร็วของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหนือสภาวะวิกฤติ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาเพื่อผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้จากไม้ไผ่ตงลืมแล้ง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยะพร ณ หนองคาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุปราณี แก้วภิรมย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/05/2557 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-02 19:11:12

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-06-22 12:01:21