นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ปิยะวรรณ นนตาบุญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ปิยะวรรณ นนตาบุญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Piyawan Nantabun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนสกัดโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวแดงพะเยา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 เชาวลิต พึ่งแตง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ปนัดดา พรหมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-10-11 09:48:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -