นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Sueptrakool Wisessombat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2619, 0-7567-2602-4
  • อีเมล : sueptrakool.wi@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
[แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข]Microaerobic bacteria, Campylobacter, Helicobacter, and Bacterial detection kit
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A new biphasic test for the detection of Helicobacter pylori in gastric biopsies 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Prevalence of Helicobacter pylori cagA genotype among dyspeptic patients in Southern Thailand 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Enhancement of viable Campylobacter detection by chemotactic stimuli. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Induction of cell cycle arrest and apoptosis in JAR trophoblast by antimalarial drugs. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Multiplex PCR for direct identification of thermophilic Campylobacter, C. jejuni, C. coli, C. lari, and C. upsaliensis and simultaneous detection of cdtB gene. J. Rapid Methods Autom. Microbiol. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 A novel method and simple apparatus for the detection of thermophilic Campylobacter spp. in chicken meat products 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ญาณี โชคสมงาม อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อาภาพัชร บุญเจริญ อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ลลิตา จุฑารัตนากูล อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปัทมา โกมุทบุตร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุรินทร์ จิรนิรามัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อัศวิน โรจนสุมาพงศ์ อาจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/03/2556 ปัจจุบัน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ไทย
2545 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
2548 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-10-30 09:28:09

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-10-30 09:34:58