นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. จิรพรรณ ทองสร้อย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. จิรพรรณ ทองสร้อย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Jirapan Thongsroy
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2857, 0-7567-2801-4
  • อีเมล : jirapan.th@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Reduction in replication-independent endogenous DNA double-strand breaks promotes genomic instability during chronological aging in yeast 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 The association between Alu hypomethylation and severity of type 2 diabetes mellitus 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Characteristics of replicationindependent endogenous double-strand breaks in Saccharomyces cerevisiae 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Replication-Independent Endogenous DNA Double-Stran breaks in Saccharomyces cerevisiae Model 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 สุกัญญา เพ็งมา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 จิตรา จันโสด หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/08/2557 ปัจจุบัน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย
2552 ปริญญาเอก สหเวชศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-10-30 11:33:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -