นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พิมาน ธีระรัตนสุนทร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พิมาน ธีระรัตนสุนทร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Phiman Thirarattanasunthon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2183, 0-7567-2105 2113
  • อีเมล : phiman.th@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
[แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข] การควบคุมป้องกันโรค การประเมินผลกระทบสุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 วิธู ดิลกธรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ปัทมวรรณ โกสุมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 โอฬาริก อะสุพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 เสริมวุฒิ เสริมวุฒิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 อิศราวรรณ ศกุนรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 สุภิญญา เดชานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ศุภชัย อินสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ศิริกานต์ ศรีโสภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2556 30/11/2562 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2538 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา/ไทย
2553 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
2546 ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม) อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ ไทย
2551 ปริญญาเอก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-10-30 14:33:15

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-10-30 14:43:45