นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. จิตติมา กาวีระ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. จิตติมา กาวีระ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. Chittima Kaweera
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิตา เทียนหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
2 เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 คงอมร เหมรัตน์รักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 เยาวภา มูลเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 เยาวรัตน์ เม็งขาว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 กฤตภัค งามวาสีนนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ธัญญารัตน์ อภิวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สายชล สัตยานุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธิกานต์ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2562-11-08 14:17:20

แก้ไขล่าสุดโดย : -