นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Korntip Kannika
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3445
  • อีเมล : klontip@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เรื่องที่สนใจ
Fish and aquatic animal disease, Immunology of aquatic animals, Fish immune gene expression Aquaculture, Water quality for aquaculture
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ำอิง 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การสะสมกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำและดินพื้นท้องน้ำของกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การใช้บริเวอร์ยีสต์ในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาหารปลานิลไหม้ในข้าว 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ผลของการใช้บริเวอร์ยีสต์ในอาหารปลานิลต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การใช้ประโยชน์จากเนื้อปลาซักเกอร์เพื่อผลิตอาหารปลานิล 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การสะสมของกลิ่นโคลนในเนื้อปลานิลแดงที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียว 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Growth Performance and Accumulation of Off-Flavor in Red Tilapia, Oreochromis niliticus x Oreochromis mosambicus, CULTURED BY GREEN WATER SYSTEM USING CHICKEN MANURE 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Growth Performance and Accumulation of Off-flavor in Red Tilapia, Oreochromis niloticus x Oreochromis mosambicus, Cultured by Green Water System Usinf Chicken Manure 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 The 1st Symposium on Fishery and Water environmental problem in Asian Countries 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในปลานิลแดงที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียว 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในปลานิลแดงที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียว. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Effect of Spray Timing, Spray Part and Calcium Formula on the effectiveness of Calcium Spray on ‘Nyoho’ Strawberries 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Effect of Cholesterol supplemtation and timing practice in the growth performance and production of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 ต้นทุนการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามภายในและภายนอกโรงเรือน. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 ปริมาณของสารจีออสมินและเอ็มไอบีในน้ำและดินจากบ่อปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในระบบน้ำเขียว. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 เพื่อความมั่นคงด้านการประมง และทรัพยากรทางน้ำ 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Quality of ‘Nyoho’ Strawberries Grown by Peat-Bag-Substrate Culture or by the Traditional Soil Culture 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำแม่กวง 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลินาสดต่อองค์ประกอบของกรดไขมันในปลานิลแดง. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 สัตว์น้ำไทย...ความมั่นคงด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลินาสดต่อผลผลิต การเจริญเติบโต อัตราการรอด อัตราแลกเนื้อ และองค์ประกอบทางเคมีในปลานิลแดง. 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 การศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้ำบางประการในอ่างเก็บน้ำแหล่งที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 วุฒิ รัตนวิชัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
5 ศิวาพร สีดาบุตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6 ฉัตราวีรวุท จอมวรวงศ์ อาจารย์ระดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
7 บุญถม ทับสมบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
8 สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 วิทยา ทาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/04/2551 ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ การประมง มหาวิทยาลัยพะเยา
2550 ปริญญาโท เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2559 ปริญญาเอก - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ -

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-07 13:24:37

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 10:43:59