นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. กมลชนก อำนาจกิติกร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. กมลชนก อำนาจกิติกร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kamolchanok Umnajkitikorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • อีเมล : k.umnajkitikorn@sut.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืชศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ปรับปรุงความทนแล้งของข้าวสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จริยา รอดดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 แหวนพลอย จินากูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 เบญจวรรณ ชิวปรีชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นรินทร์ พรินทรากุล อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 หทัยชนก ปันดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 มัณฑนา บัวหนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 เฉลิมชัย วงษ์อารี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2561 ปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-11-12 10:34:46

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-11-12 10:36:14