นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ไตรภพ พาหอม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ไตรภพ พาหอม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Traiphop Phahom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ลักษณะเฉพาะของการทำแห้ง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปูอัด 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/07/2561 ปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-11-12 10:40:17

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-11-12 10:41:24