นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kitiphong Khongpinitbunjong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โทรศัพท์ : 053-916772
  • อีเมล : Kitiphong.kho@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รจนา เชื้อโคกกรวด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 วินัฐ จิตรเกาะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 ปิยะวดี สราภิรมย์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 อนันต์ เคนท้าว อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศรัญยภัทร บุญมี อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ดวงทิพย์ อู่เงิน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วันวิสาข์ พิระภาค อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-11-13 16:19:10

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-05-31 15:46:27