นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kitiphong Khongpinitbunjong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โทรศัพท์ : 053-916772
  • อีเมล : Kitiphong.kho@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จริยา สากยโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 สันติ วัฒฐานะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 นุชสุภา สุนทมาลา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 คณิต แวงวาสิต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศิรศาธิญากร บรรหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 เบญจวรรณ ชิวปรีชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-11-13 16:19:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -