นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. นันทิยา พนมจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. นันทิยา พนมจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nantiya Panomjan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชไร่
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
เรื่องที่สนใจ
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 1. สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ 2. การจัดการธาตุอาหารในพืชไร่ 3. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและลักษณะทางโภชนาการในเมล็ด
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Variation of Zinc Concentration in Rice Caryopsis and Husk among Southern Rice Varieties Grown in Southern and Northern Thailand งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดจากภาคใต้ของประเทศไทย งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองบริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุสังกะสี ในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมือง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ลักษณะคุณภาพของเมล็ดและโครงสร้างของส่วนสะสมอาหารในข้าวพันธ์สังข์หยดเมล็ดขุ่นนและใส งานวิจัยที่กำลังทำ
7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดและปริมาณแอนโทไซยานินส์ในข้าวสี พันธุ์พื้นเมือง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รัตนจิรา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 นิอร งามฮุย อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 สายฝน บรรลือทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 เดชชาติ นิยมตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 พวงเพชร พิมพ์จันทร์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 สิรินาท สุวินทรากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 อาทิตยา ดวงสุพรรณ์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/12/2547 ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2559 ปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-11-16 00:25:21

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-05-12 13:15:52