นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. นันทิยา พนมจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. นันทิยา พนมจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nantiya Panomjan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชไร่
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
เรื่องที่สนใจ
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 1. สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ 2. การจัดการธาตุอาหารในพืชไร่ 3. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและลักษณะทางโภชนาการในเมล็ด
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ลักษณะคุณภาพของเมล็ดและโครงสร้างของส่วนสะสมอาหารในข้าวพันธ์สังข์หยดเมล็ดขุ่นนและใส งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุภารัตน์ อ่อนก้อน อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ศิรศาธิญากร บรรหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อภิรัฐ บัณฑิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ศันสนีย์ จำจด รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ต่อนภา ผุสดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 แสงทิวา สุริยงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2548 ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2559 ปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-11-16 00:25:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -