นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Tongchai Sriwiriyarat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • อีเมล : sriwiri@eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่สนใจ
Burapha University Wastewater Research Laboratory (BUU-WRL) is a group of scientists and engineers at the Faculty of Engineering, Burapha University (BUU). We are interested in conducting research to investigate and solve problems that affect our aquatic environments. Our core research areas include but not limit to: Biological Nutrient Removal Systems Integrated Fixed Film Activated Sludge Processes Mathematical Modeling for Biological Wastewater Treatment Systems Chemical Treatment Technologies for Industrial Wastewater Advanced Oxidation Processes
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Biodegradation of high acrylamide concentrations in Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) wastewater treatment system 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Capacity Enhancement of Enterobacter aerogenes for Heterotrophic Nitrifiaction in Integrated Fixed Film Activted Sludge (IFAS) wastewater Treament Process 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Kinetics of nitrification and acrylamide biodegradation by Enterobacter aerogenes and mixed culture bacteria in sequencing batch reactor wastewater treatment systems 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Comparative Study of Enterobacter aerogenes and Mixed-Culture Bacteria for Acrylamide Biodegradation in Sequencing Batch Rector Wastewater-Treatment Systems 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Respirometic actvities of unacclimatized Enterobacter aerogenes and mized culture bacteria in sequencing batch reactor systems in response to acrylamide and its biodegradation products 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Selection of Coagulant with Considertion of Sludge Characteristics for Treatment of Industrial Wastewater Containing High Strength Mixed Surfactants 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Acrylamide Degradation with Mixed Culture Bacteria in Sequencing Batch Reactor (SBR) Wastewater Treatment Process 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Application of Fenton Reaction with Subsequent Hydroxide Precipitation for Derusting Wastewater Treatment 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Effects of Cations on Treatment Efficiencies of Integrated Fixed Film Activated Sludge Wastewater Treatment Process 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Effects of pH on Nitrfication of Integrated Fixed Film Activated sludge Wastewater Treatment Process 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Porssibility of Total Dissolved Solids Removal in Industrial Effluents by Algae Chlorella sp. And Scenedesmus sp. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 The Fate and Effects of Diquat Dibromide in Biological Wastewater Treatment Plants after its Utilization as a Root Killing Agent in Sewers 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Evaluation of reusing alum sludge for the coagulation of industrial wastewater containing mixed anionic surfactants 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Evaluation of Waste Activated Sludge as a Coagulant Aid for the Treatment of Industrial Wastewater Containing Mixed Surfactants 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Feasible use of electrical conductivity for optimizing polymer dosage and mixing time requirement in sludge conditioning 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Effects of Dissolved Oxygen on Biological Nitrogen Removal in Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) Wastewater Treatment Process 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Stability and Capacity Enhancements of Activated Sludge Process by IFAS Technology 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 THE PERFORMANCE OF IFAS MEDIA IN ANOXIC ZONES OF BNR SYSTEMS 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Effects of dissolved oxygen and C/N ratios on the performance of ifas and conventional pre-denitrification systems using synthetic wastewater 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Civil and Environmental Engineering Department, Virginia Polytechnic Institute and State University, 418 Durham Hall, Blacksburg, VA 24061, USA 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Computer Program Development for the Design of IFAS Wastewater Treatment Processes 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Computer program development for the design of integrated fixed film activated sludge wastewater treatment processes 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Performance of IFAS wastewater treatment processes for biological phosphorus removal 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Evaluation of IFAS Wastewater Treatment Processes at High MCRT and Low Temperatures 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Evaluation of integrated fixed film activated sludge wastewater treatment processes at high mean cells residence time and low temperatures 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 The Effects of Diquat Dibromide on Biological Wastewater Treatment Plants 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Mathematical modeling and evaluation of IFAS wastewater treatment processes for biological nitrogen and phosphorus removal 2544 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศตวรรษ ทนารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อนุวัฒน์ แสงอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ครรชิต เงินคำคง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
4 มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ปรัตถกร สิทธิสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 อัศวิน สืบนุการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 สถิตรัตน์ รอดอารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/03/2537 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2537 ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
2542 ปริญญาโท Department of Civil and Environmental Engineering M.S. in Environmental Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
2545 ปริญญาเอก Department of Civil and Environmental Engineering Ph.D. in Civil Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-11-23 18:59:12

แก้ไขล่าสุดโดย : ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ 2563-01-30 11:40:41