นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Kulwadee pinwattana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
Analytical Chemistry, Electrochemistry
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ณัฐพงษ์ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ศศิธร มั่นเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ยุภาพร สมีน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 มนตรี สุขเลื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 พิทักษ์ สูตรอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุพิชา อินทรชุมนุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21/09/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2556-01-07 13:32:48

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2562-04-10 16:19:17