นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Kulwadee pinwattana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
Analytical Chemistry, Electrochemistry
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 CdSe/ZnS quantum dots based electrochemical immunoassay for the detection of phosphorylated bovine serum albumin 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส Researcher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อภิญญา นวคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ณัฐพงษ์ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศศิธร มั่นเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21/09/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2556-01-07 13:32:48

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2562-04-10 16:19:17