นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วรรณภา ลีระศิริ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วรรณภา ลีระศิริ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. WANNAPA LEERASIRI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 053-942989
  • อีเมล : wannapa.l@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พจนา พิชิตปัจจา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุพิชฌาย์ ปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 มานิตา หนูสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อโณทัย วัฒนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 มาลินี คุ้มสุภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ฑภิพร สุพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-11-25 09:55:19

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-11-25 23:22:08