นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ศิริวรรณ องค์ไชย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ศิริวรรณ องค์ไชย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr Siriwan Ongchai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053 945322 ต่อ 206
  • อีเมล : siriwan.ongchai@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 LL-37 alone and in combination with IL17A enhances proinflammatory cytokine expression in parallel with hyaluronan metabolism in human synovial sarcoma cell line SW982—A step toward understanding the development of inflammatory arthritis 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Phyllanthus spp. as a Potential Alternative Treatment for Arthritic Conditions 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Proinflammatory cytokines and lipopolysaccharides up regulate MMP-3 and MMP-13 production in Asian elephant (Elephas maximus) chondrocytes: attenuation by anti-arthritic agents 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Proinflammatory Effects of IL-1? Combined with IL-17A Promoted Cartilage Degradation and Suppressed Genes Associated with Cartilage Matrix Synthesis In Vitro 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Ethanolic extract of Kaempferia parviflora interrupts the mechanisms-associated rheumatoid arthritis in SW982 culture model via p38/STAT1 and STAT3 pathways 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 In Vitro Chondroprotective Potential of Extracts Obtained from Various Phyllantus Species 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Suppression of Cartilage Degradation by Zingerone Involving the p38 and JNK MAPK Signaling Pathway 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Authenticity analyses of Phyllanthus amarus using barcoding coupled with HRM analysis to control its quality for medicinal plant product 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Chondroprotective potential of Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. in experimentally induced cartilage degradation in the explants culture model 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Andrographolide Exerts Chondroprotective Activity in Equine Cartilage Explant and Suppresses Interleukin-1?-Induced MMP-2 Expression in Equine Chondrocyte Culture 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ญาณี โชคสมงาม อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อาภาพัชร บุญเจริญ อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ลลิตา จุฑารัตนากูล อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปัทมา โกมุทบุตร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุรินทร์ จิรนิรามัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อัศวิน โรจนสุมาพงศ์ อาจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-11-26 09:47:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -