นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. นันท์นภัส เพชรคงทอง

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยสีเขียว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 กิตติ เชาวนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ทศพล เถาว์ทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัจยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ศรัทธาชาติ ศรีสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 อำภา บัวระภา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 เมทินี โคตรดี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ศุภชัย สร้อยจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 ภวัต รอดเข็ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-11-26 16:17:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -