นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. นันท์นภัส เพชรคงทอง

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยสีเขียว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทศพล เถาว์ทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัจยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ศรัทธาชาติ ศรีสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อำภา บัวระภา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เมทินี โคตรดี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ศุภชัย สร้อยจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 ภวัต รอดเข็ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กาญจนา แย้มเสาธง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 กีรติ สัทธานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-11-26 16:17:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -