นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Chuleerat Kongruang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2246, 0-7567-2201,2224
  • อีเมล : chuleerat.ko@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
[สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ]พลังงานสะอาด เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 The potential of palm oil production as a pathway to energy security in Thailand 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Assessment of wind power plants with limited wind resources in developing countries: Application to Ko Yai in southern Thailand 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Technical and economic assessment of a 10MW wind farm at Palphanang district in Nakhon si thammarat province 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ปัจจัยที่กำหนดการใชัที่ดินเพื่อการเกษตรในภาคเหนือ กรณีพื้นที่ปลุกข้าว 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาด ร้านค้าปลีกไปรษณีย์พัทลุง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 สมบัติทางกายภาพและต้นทุนต่อหน่วยของแท่งเชื้อเพลิงผสมแกลบกลีเซอรีน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 People’s Participation in Ecotourism Management around Songkhla Lake Basin, Thailand 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การประเมินวัฏจักรชีวิตและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าชุมชนแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ จังหวัดสงขลา 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 ความคาดหวังทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในท้อง ถิ่นที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 An Econometric Analysis of the Macroeconomic Determinants of FDI in Thailand 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กุลชญา แว่นแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ศฐา วรุณกูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ชุน เจียง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 อารีย์ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กฤตยา ครองธานินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 นนทิภัค เพียรโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 กฤษฎา พรรณราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 พัชราภรณ์ บุญเลื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-11-26 16:24:15

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-03-17 11:20:14