นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 The potential of palm oil production as a pathway to energy security in Thailand 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Assessment of wind power plants with limited wind resources in developing countries: Application to Ko Yai in southern Thailand 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Technical and economic assessment of a 10MW wind farm at Palphanang district in Nakhon si thammarat province 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ปัจจัยที่กำหนดการใชัที่ดินเพื่อการเกษตรในภาคเหนือ กรณีพื้นที่ปลุกข้าว 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาด ร้านค้าปลีกไปรษณีย์พัทลุง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 สมบัติทางกายภาพและต้นทุนต่อหน่วยของแท่งเชื้อเพลิงผสมแกลบกลีเซอรีน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 People’s Participation in Ecotourism Management around Songkhla Lake Basin, Thailand 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การประเมินวัฏจักรชีวิตและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าชุมชนแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ จังหวัดสงขลา 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 ความคาดหวังทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในท้อง ถิ่นที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 An Econometric Analysis of the Macroeconomic Determinants of FDI in Thailand 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤตยา ครองธานินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 นนทิภัค เพียรโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 กฤษฎา พรรณราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 พัชราภรณ์ บุญเลื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 วิรัตน์ ทองแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธีรราช ทองหลาง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-11-26 16:24:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -