นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Phongpichit Channuie
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รักษาการแทนคณบดี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 ต ไทยบุรี อ ท่าศาลา จ นครศรีธรรมราช 80160
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Deformed Starobinsky model in gravity's rainbow 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Generalized conformal transformation and inflationary attractors 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Impact of the Rastall parameter on perfect fluid spheres 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Mapping of non-autonomous dynamical systems to autonomous ones 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Chaos in balanced and unbalanced holographic s+p superconductors 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Composite Nambu--Jona-Lasinio inflation near infrared fixed point of the Horava-Lifshitz theory 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Unification of inflation and dark matter in the Higgs–Starobinsky model 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Relativistic compact stars with charged anisotropic matter 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Stable Gravastars: Guilfoyle's electrically charged solutions 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Noether symmetry approach in the cosmological alpha-attractors 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Noether symmetry in a nonlocal f(T) Gravity 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Noether symmetry in the Nash theory of gravity 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 On the scalar-vector-tensor gravity: Black hole, thermodynamics and geometrothermodynamics 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Preheating in an inflationary model with disformal coupling 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Cosmological dynamics of magnetic Bianchi I in viable f(R)f(R) models of gravity 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Unified composite scenario for inflation and dark matter in the Nambu–Jona-Lasinio model 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Starobinsky Model in Rainbow Gravity 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คมกริช โชคพระสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 สุทธิษา ก้อนเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิข์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 กมลวัช งามเชื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 เอื้ออาทร ราชจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 อรสา อินทร์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 สิริพิศ พิศชวนชม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ภัทราพร ศิริพิพัฒน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-11-29 16:13:34

แก้ไขล่าสุดโดย : -