นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ แพทย์หญิง ดร. ปิยาอร นำไพศาล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ แพทย์หญิง ดร. ปิยาอร นำไพศาล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Piya-on Nompaisal, MD.
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์แพทย์สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การใช้ Modified Multiple Mini Interview ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนผู้มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิริวรรณ องค์ไชย อาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พรเทพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล อาจารย์แพทย์สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 ทองมี ผลาผล อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ อาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศษสตร์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว อาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน) -

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-12-02 10:04:33

แก้ไขล่าสุดโดย : -