นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ภญ.ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ภญ.ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Arpa petchsomrit
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาตำรับครีมเบื้องต้นสำหรับตัวยาละลายน้ำยาก งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คะนึงนิตย์ ชูช่วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กิจจา สว่างเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กรวิทย์ อยู่สกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/07/2553 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-12-04 13:18:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -