นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. กอบัว ไชยศิวามงคล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. กอบัว ไชยศิวามงคล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Korbua Chaisiwamongkol
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โทรศัพท์ : 053-916786
  • อีเมล : korbua.cha@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อำนาจ เรืองชัยวัตร อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 ดวงเดือน เทพนวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 รัฐพล มีลาภสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 หนึ่งฤทัย กาศสกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สมัชญา มะลิวรรณ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 นครินทร์ แสงคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ปิยพร ศรีสม รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ศิริพร นิลาศทุกข์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-12-17 09:52:40

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-08-03 15:16:10