นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst Prof Dr Chutima Chutima Kaewpiboon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Caged-xanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum inhibits malignant cancer phenotypes in multidrug-resistant human A549 lung cancer cells through down-regulation of NF-κB 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Isolation and antimicrobial activities of fungi derived from Nymphaea lotus and Nymphaea stellata 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 N-Benzyl-N-methyl-dodecan-1-amine, a novel compound from garlic, exerts anti-cancer effects on human A549 lung cancer cells overexpressing cancer upregulated gene (CUG)2 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 STAT1‑HDAC4 signaling induces epithelial‑mesenchymal transition and sphere formation of cancer cells overexpressing the oncogene, CUG2 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Formoxanthone C, isolated from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum , reverses anticancer drug resistance by inducing both apoptosis and autophagy in human A549 lung cancer cells 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Antidiabetic agents with α-glucosidase inhibition and antioxidant capacity from the shoots of Clausena cambodiana Guill. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Increased EGFR expression induced by a novel oncogene, CUG2, confers resistance to doxorubicin through Stat1-HDAC4 signaling 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 ฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดจากผักสลัดน้ำ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Antioxidant and α-glucosidanse inhibitory activities of Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl. (Yellow Berried Nightshade) Fruit Extract 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Hepatitis C virus core protein enhances hepatocellular carcinoma cells to be susceptible to oncolytic vesicular stomatitis virus through down-regulation of HDAC4 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Upregulation of Stat1-HDAC4 confers resistance to etoposide through enhanced multidrug resistance 1 expression in human A549 lung cancer cells 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Acetylshikonin induces apoptosis of hepatitis B virus X protein-expressing human hepatocellular carcinoma cells via endoplasmic reticulum stress 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Effect of three fatty acids from the leaf extract of Tiliacora triandra on P-glycoprotein function in multidrug-resistant A549RT-eto cell line 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Feroniellin A- induced autophagy causes apoptosis in multidrug- resistant human A549 lung cancer cells 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Extract of Bryophyllum laetivirens reverses etoposide resistance in human lung A549 cancer cells by downregulation of NF-κB 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Additional file 1 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Studies of the in vitro cytotoxic, antioxidant, lipase inhibitory and antimicrobial activities of selected Thai medicinal plants 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Immobilized lipase from potential lipolytic microbes for catalyzing biodiesel production using palm oil as feedstock 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Potential plant oil feedstock for lipase-catalyzed biodiesel production in Thailand 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การผลิตไบโอดีเซลที่เร่งปฏิกิริยาโดยไลเพสจากแบคทีเรีย ยีสต์ และรา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Formoxanthone C ที่แยกได้จากCratoxylum formosum ssp pruniflorumต่อต้านการดื้อยาของยาต้านมะเร็งโดยการกระตุ้นทั้ง apoptosis และ autophagy ในเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ A549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นิตยา ไชยเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2561 20/12/2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-12-20 21:43:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -