นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุริยัน สุขติ

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A survey of jellyfish sting knowledge among Thai divers in Thailand 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Extracellular vesicle-mediated macrophage activation: An insight into the mechanism of thioredoxin-mediated immune activation 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 IN VITRO ANTICOAGULANT AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF PRASAPLAI RECIPE AND ZINGIBER CASSUMUNAR ROXB. EXTRACTS 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Total Phenolic Content and DPPH Free Radical Scavenging Activity of Young Turmeric Grown in Southern Thailand 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Evaluation of Thrombolytic Activity of Zingiber cassumunar Roxb. and Thai Herbal Prasaplai Formula 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 อาทิตยา วังวนสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 พิมพ์รดา ธรรมีภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ฐิติพร แสงพลอย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ศิลปชัย ฝั้นพะยอม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 พิทักษ์ เรืองรัศมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 รัดใจ เวชประสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-12-27 09:42:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -