นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุทธิษา ก้อนเรือง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุทธิษา ก้อนเรือง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sutthisa Konruang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
  • โทรศัพท์ : 2457
  • อีเมล : sutthisa@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ลำไย สีหามาตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ลือชา ลดาชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 เมทิกา เลิศปฐมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 รุ่งทิวา กองสอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 อมรรัตน์ วัฒนาธร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17/08/2559 ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-01-02 00:48:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -