นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุทธิษา ก้อนเรือง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุทธิษา ก้อนเรือง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sutthisa Konruang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
  • โทรศัพท์ : 2457
  • อีเมล : sutthisa@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิทธิชัย พันชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 บัณฑิต ทิพย์เดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ภัทรา เอกประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 จินตนา แปบดิบ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ศราวุธ หล่อดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อนุรักษ์ ไชยฮั่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วรวรรธน์ ศรียาภัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 วัชรินทร์ แก่นจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17/08/2559 ปัจจุบัน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-01-02 00:48:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -