นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Komkrich Chokprasombat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 08 4268 4344
  • อีเมล : komkrich28@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
ความเชี่ยวชาญ : วัสดุแม่เหล็ก/เซนเซอร์ฟิสิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Magnetic Materials/Physics Sensor/Automated Control System)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 อนุภาคนาโนแมกนีไทต์:การสังเคราะห์,การอธิบายลักษณะและคุณสมบัติทางไฟฟ้าเคมี 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 - 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิทธิชัย พันชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 บัณฑิต ทิพย์เดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ภัทรา เอกประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 จินตนา แปบดิบ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ศราวุธ หล่อดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อนุรักษ์ ไชยฮั่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วรวรรธน์ ศรียาภัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 วัชรินทร์ แก่นจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/08/2558 ปัจจุบัน ตึกคณะวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2546 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
2556 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรื ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-01-02 10:17:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -