นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asist.Prof.Dr. Kanpitcha Kiatkitroj
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อาทิตยา วังวนสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 คัว ง็อก เลอ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2563-01-08 03:51:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -