นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asist.Prof.Dr. Pantip Hinhumpatch
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คัว ง็อก เลอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2563-01-08 03:51:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -