นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ณัฏฐา นันทตันติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ณัฏฐา นันทตันติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nuttha Nantatanthi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ฐาปกรณ์ เครือระยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เบญจวรรณ แสนวิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบและวิเคราะห์สมบัติของยาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ขวัญฤทัย ครองยุติ รองคณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ปทุมพร แก้วคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ชยันต์ วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อารตี อยุทธคร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 Tawei Chu อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สิญา อุทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-01-14 11:10:44

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-01-15 14:43:16