นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กานต์พิชชา กองคนขวา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กานต์พิชชา กองคนขวา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kranpicha Kongkhonkwak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อรัชพร อนุตริยะ นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ดวงทิพย์ อู่เงิน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 วินัย แสงแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 ขวัญจรัส เชิงปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 นิกร มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ธีรภัทร จิโน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-01-14 11:18:13

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-01-15 15:29:07