นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ธัญทิพย์ คฤหโยธิน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Tanthip Khahayotin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คำแก้ว มณีโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กัญญณัฐ สัคคะนายก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 วศินี พูลสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 คณิสส์ คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สมคิด ยาเคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 กานต์พิชชา กองคนขวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 เรืองรอง สุวรรณ์การ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ณัฏฐา นันทตันติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-01-14 11:26:38

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-01-15 15:50:53