นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว จิตรา จันโสด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว จิตรา จันโสด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss jittra Jansote
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาณิสรา เทพกุศล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 สุกัญญา เพ็งมา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 จิรพรรณ ทองสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2563 24/01/2563 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาโท - - -

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-01-24 11:51:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -