นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ไพฑูรย์ มกกงไผ่

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ไพฑูรย์ มกกงไผ่
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Phaithoon Mookkongpai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อีเมล : phaithoo@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางนิเวศวิทยา
เรื่องที่สนใจ
การศึกษาคุณภาพน้ำทะเล, การศึกษาโลหะหนัก, ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินการปนเปื้อนสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในตะกอนดิน ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นรชาติ วงศ์วันดี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 วัลลภ ชุติพงศ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ทิวา โอ่งอินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 อรัชพร อนุตริยะ นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วิภาวรรณ เสียงดัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15/01/2536 23/01/2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมสื่อการเกษตร วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2552 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-01-24 13:31:52

แก้ไขล่าสุดโดย : -