นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ไพฑูรย์ มกกงไผ่

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ไพฑูรย์ มกกงไผ่
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Phaithoon Mookkongpai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อีเมล : phaithoo@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางนิเวศวิทยา
เรื่องที่สนใจ
การศึกษาคุณภาพน้ำทะเล, การศึกษาโลหะหนัก, ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินการปนเปื้อนสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในตะกอนดิน ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 กฤตชญา อิสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สตีเฟ่น เอลเลียต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อลิส ชาร์ป รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สุรินทร์ ทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 เสถียร ฉันทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 บุญทับ กันทะเตียน นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15/01/2536 23/01/2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมสื่อการเกษตร วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2552 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-01-24 13:31:52

แก้ไขล่าสุดโดย : -