นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Gorawit Yusakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2839, 0-7567-2808-10
  • อีเมล : gorawit.yu@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
[วิจัยและพัฒนา]Green extraction and analysis of bioactive compounds from herb, Herbal medicines, Immunoassay development
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 "(+)-7-O-Methylisomiroestrol, a new chromene phytoestrogen from the Pueraria candollei var. mirifica root 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 A green and effective method using oils to remove chlorophyll from Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 A Recombinant Fab Antibody Against Kwakhurin as a Tool for Sensitive Indirect Competitive ELISA 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Development of a high-performance liquid chromatography for analysis of corosolic acid in Lagerstroemia species and their hypoglycemic potentials 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Modification of the first constant domain of heavy chain (CH1) enabled effective folding of functional anti-forskolin antigen-binding fragment (Fab) for sensitive quantitative analysis 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Preincubation Format for a Sensitive Immunochromatographic Assay for Monocrotaline, a Toxic Pyrrolizidine Alkaloid 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Preparation of a highly specific single chain variable fragment antibody targeting miroestrol and its application in quality control of Pueraria candollei by enzyme linked immunosorbent assay 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of Pueraria candollei var. mirifica: from Shake Flask to Bioreactor 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Different expression systems resulted in varied binding properties of anti-paclitaxel single-chain variable fragment antibody clone 1C2 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Enhanced accumulation of high-value deoxymiroestrol and isoflavonoids using hairy root as a sustainable source of Pueraria candollei var. mirifica 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Enzyme linked immunosorbent assay for total potent estrogenic miroestrol and deoxymiroestrol of Pueraria candollei, a Thai herb for menopause remedy 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Improvement of heavy and light chain assembly by modification of heavy T chain constant region 1 (CH1): Application for the construction of an anti- paclitaxel fragment antigen-binding (Fab) antibody 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 An indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay toward the standardization of Pueraria candollei based on its unique isoflavonoid, kwakhurin 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Bacterial expression of a single-chain variable fragment (scFv) antibody against ganoderic acid A: a cost-effective approach for quantitative analysis using the scFv-based enzyme-linked immunosorbent assay 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 A pilot pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol on rabbit sera using polyclonal antibody-based icELISA analysis 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 วิธู ดิลกธรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปัทมวรรณ โกสุมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 โอฬาริก อะสุพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 เสริมวุฒิ เสริมวุฒิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 อิศราวรรณ ศกุนรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 สุภิญญา เดชานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ศุภชัย อินสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ศิริกานต์ ศรีโสภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 วิรินทร์ อันล้ำเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556 ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ เภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560 ปริญญาเอก Pharmaceutical Sciences Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) Kyushu University (ญี่ปุ่น)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 13:58:53

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-06-01 11:58:16