นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. รักฤดี สารธิมา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. รักฤดี สารธิมา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.prof.Dr Rakrudee Sarnthima
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : Room SC1-414, 1st Science Building Faculty of Science, Mahasarakham University
  • โทรศัพท์ : 043 754 246
  • อีเมล : rsarnthima@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Ligninolytic Enzymes of Lentinus polychrous Grown on Solid Substrates and its Application in Black Liquor Treatment 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Antibacterial activities of Solanum stramonifolium seed extract 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Antibacterial Activity of Bauhinia acuminata L. Seed Protein Extract with Low Hemolytic Activity against Human Erythrocytes. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Antioxidant Activity of Crude Polysaccharides from Edible Fresh and Dry Mushroom Fruiting Bodies of Lentinus sp. Strain RJ-2. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 antioxidant and antibacterial activities of selected varieties of Thai mango seed extract. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 antioxidant properties and cytotoxicity of crude polysaccharides from Lentinus polychrous Lév. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Decolorization of rhodamine B and congo red by partial purified laccase from Lentinus polychrous Lév. . 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การตรวจคัดกรองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเปปไทด์ในพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ที่พบในประเทศไทย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Mediator-assisted Rhodamine B Decolorization by Tramates versicolor Laccase. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การฟอกจากสีเมลานินโดยเอนไซม์จากเชื้อเห็ดบด 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาลักษณะเฉพาะและการฟอกจางสีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสจากเชื้อเห็ดบด 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Extracellular Ligninolytic Enzymes by Lentinus polychrous Lév. under Solid-state Fermentation of Potential Agro-industrial Wastes and Their Effectiveness in Decolorization of Synthetic Dyes . 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Laccase Activity from Fresh Fruiting Bodies of Ganoderma sp. MK05: Purification and Remazol Brilliant Blue R Decolorization . 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Copper-alginate encapsulation of crude laccase from Lentinus polychrous Lev. and their effectiveness in synthetic dyes decolorizations. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Antioxidant and antibacterial activities of selected varieties of Thai mango seed extract 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Antioxidant activity of crude polysaccharides from edible fresh and dry mushroom fruiting bodies of Lentinus sp. strain RJ-2 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Antibacterial activity of Bauhinia acuminata L. seed protein extract with low hemolytic activity against 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Antibacterial Activity of Bauhinia acuminata L. Seed Protein Extract with Low Hemolytic Activity against Human Erythrocytes 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Laccase isozymes of Pleurotus sajor-caju culture on husk and bran of black sticky rice and their potential on indigo carmine decolourisation . 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Laccase-aided antioxidant activity assay and antioxidant activity of Selected Thai Vegetables. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Evaluation of dyes decolourisation by the crude enzyme from Pleurotus sajor-caju grown on sorghum seed media. . 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฟอกจางสี Rhodamine B โดยเอนไซม์แลคเคสจากเชื้อ Trametes versicolor and Lentinus polychrous Lev. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การต้านอนุมูลอิสระโดยการประยุกต์ใช้เอนไซม์และการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านบางชนิด 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Evaluation of dyes decolourisation by the crude enzyme from Pleurotus sajor-caja grown on sorghum seed media 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Extracellular ligninolytic enzymes by Lentinus polychrous Lév. under solid-state fermentation of potential agro-industrial wastes and their effectiveness in decolorization of synthetic dyes 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Laccase from spent mushroom compost of Lentinus polychrous Lev. and its potential for Remazol brilliant blue R decolourisation 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Laccase isozymes of Pleurotus sajor-caju culture on husk and bran of black sticky rice and their potential on indigo carmine decolourisation 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การศึกษาความหลากหลายของเอนไซม์แลคเคสจากเห็ดวงศ์ Aphyllophoromycetideae ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Transglucosylation of tertiary alcohols using cassava β-glucosidase . 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็นหอม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 นฤมล จียโชค รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 นิษก์นิภา สุนทรกุล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 รัตนชัย ไพรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 กรณ์กนก อายุสุข รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อุบลวรรณ อุโพธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
9 อัจฉราวดี แผนสนิท อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
06/03/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี Faculty of Science (Biochemistry) KhonKaen University, KhonKaen
2547 ปริญญาเอก Faculty of Science (Biochemistry) Mahidol University, Bangkok

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พนมกร เวชกามา 2556-01-07 14:25:15

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:41:14