นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กัมปนาท สุขมาก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กัมปนาท สุขมาก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Gampanart Sukmak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2343, 0-7567-2304-5
  • อีเมล : gampanart.su@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เจษฎาพร ศรีภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
2 กัญญารัตน์ สฤษฏ์พงศ์ทีรฆ นักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
4 รัฐพล เกติยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
5 มนต์ชัย ปัญญาทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
6 พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
7 เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
8 ดิเรก วรรณวัฒนกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 พีรภพ โพธิ์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
10 ปรัตถกร สิทธิสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2558 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 14:14:45

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2564-05-12 10:48:41