นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กำชัย นุ้ยธิติกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กำชัย นุ้ยธิติกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Kamchai Nuithitikul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2329, 0-7567-2304-5
  • อีเมล : kamchai.nu@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เรื่องที่สนใจ
1.[วิศวกรรมเคมี]ไบโอดีเซล ตัวเร่งปฏิกิริยา การพัฒนาวัสดุดูดซับ การดูดซับสีย้อมและโลหะหนัก เครื่องปฏิกรณ์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยลาภ มานะกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ศุภชัย บุญนำมา วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ชลิตา แก้วบุตรดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 อาชว์ พรหมรักษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วชิรา ดาวสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยฉัตร วัฒนชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/01/2556 ปัจจุบัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547 ปริญญาโท Chemical Engineering Chemical Engineering The University of Birmingham/อังกฤษ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 14:23:18

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-09-02 10:22:49