นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กำชัย นุ้ยธิติกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กำชัย นุ้ยธิติกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Kamchai Nuithitikul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2329, 0-7567-2304-5
  • อีเมล : kamchai.nu@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เรื่องที่สนใจ
1.[วิศวกรรมเคมี]ไบโอดีเซล ตัวเร่งปฏิกิริยา การพัฒนาวัสดุดูดซับ การดูดซับสีย้อมและโลหะหนัก เครื่องปฏิกรณ์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 นิคม กลมเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 เล็ก วันทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 จรัญ บุญกาญจน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วิทวัส แจ้งเอี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/01/2556 ปัจจุบัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ รองศาสตราจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 14:23:18

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-06-01 14:11:29