นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Kitja Sawangjaroen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2840, 0-7567-2808-10
  • อีเมล : kitja.sa@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
เรื่องที่สนใจ
1.[วิจัยและพัฒนา]วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 2.[แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข]Neuroendocrinology, Endocrinology, Ethnopharmacology
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/02/2561 ปัจจุบัน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 14:24:37

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-06-01 14:13:10