นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Kittipong Kunchariyakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2342, 0-7567-2304-5
  • อีเมล : kittipong.ku@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
[สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ]Utilization of waste in construction materials
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 ศิวา แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กัมปนาท สุขมาก อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19/09/2561 ปัจจุบัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2553 ปริญญาโท Engineering Environmental Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2557 ปริญญาเอก Environmental Technology and Mangement PhD. in Environmental Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 14:28:37

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-06-01 13:26:49