นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Kittipong Kunchariyakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2342, 0-7567-2304-5
  • อีเมล : kittipong.ku@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
[สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ]Utilization of waste in construction materials
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปรัตถกร สิทธิสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สุภาวรรณ ศรีรัตนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ อาจารย์, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 เขมวิชญ์ วรรณศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 สุรเดช ต่างเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ภุชชงค์ มณีขัติย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ไพทูรย์ อาลัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ศิริศักดิ์ สรรพสาร นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 นพพร อินต๊ะชัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 วัลลภ โคตรพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19/09/2561 ปัจจุบัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2553 ปริญญาโท Engineering Environmental Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2557 ปริญญาเอก Environmental Technology and Mangement PhD. in Environmental Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 14:28:37

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-06-01 13:26:49