นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว คะนึงนิตย์ ชูช่วย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว คะนึงนิตย์ ชูช่วย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Kanuengnit Choochuay
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2834, 0-7567-2808-10
  • อีเมล : kanuengnit.ch@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
เรื่องที่สนใจ
[อื่น ๆ]Cancer research and cancer stem cell
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย
2556 ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ เภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 14:43:26

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-05-01 11:25:34