นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Charun Bunyakan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-3828, 0-7567-3802 3832
  • อีเมล : charun.bu@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยลาภ มานะกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ศุภชัย บุญนำมา วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ชลิตา แก้วบุตรดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 อาชว์ พรหมรักษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วชิรา ดาวสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยฉัตร วัฒนชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/01/2559 ปัจจุบัน วิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ รองศาสตราจารย์
23/12/2560 ปัจจุบัน บริหารวิชาการ สำนักผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2530 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538 ปริญญาโท Chemical Engineering Chemical Engineering Vanderbilt University/สหรัฐอเมริกา
2541 ปริญญาเอก Chemical Engineering Chemical Engineering Vanderbilt University/สหรัฐอเมริกา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 15:07:26

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-09-02 10:57:08