นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Charun Bunyakan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-3828, 0-7567-3802 3832
  • อีเมล : charun.bu@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 นิคม กลมเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 เล็ก วันทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 กำชัย นุ้ยธิติกุล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วิทวัส แจ้งเอี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/01/2559 ปัจจุบัน วิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ รองศาสตราจารย์
24/12/2560 ปัจจุบัน บริหารวิชาการ สำนักผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 15:07:26

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-06-01 14:22:59