นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Somnuk Aujirapongpan
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 Walailak University Nakornsrithammarat 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2232, 0-7567-2480
  • อีเมล : asomnuk@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 The Effect of Strategic Intuition, Business Analytic, Networking Capabilities and Dynamic Strategy on Innovation Performance: The Empirical Study Thai Processed Food Exporters 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 The Integrated Financial Reporting of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 DYNAMIC CAPABILITIES AND HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION OF HOTEL BUSINESS: EMPIRICAL INVESTIGATION INTO WORLD CLASS TOURISM DESTINATION 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Innovative Capacity and the Performance of Business Incubate in University Incubator Units: Empirical Study from Universities in Thailand 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Innovative Organization and Creative Thinking Development for Undergraduate Students. 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการประเมินความต้องการจำเป็นในการสหกิจศึกษา ของนักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ความรู้ความสามารถของนักบัญชีและความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐที่มีผลต่่อประสิทธิภาพงานบัญชีของสำนักงานอัยการสูงสุด 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 รูปแบบการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 แรงจูงใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการร่วมงานฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 ความสามารถด้านเครือข่ายและความสามารถเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ทิศทางนโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) จากการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการส่งออกยางพาราภาคใต้ 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การรับรู้เกี่ยวกับ พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ 2535 ของเยาวชนฯ 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Creating Sustained Strategic Capabilities Through Organisational Dynamic Capabilities and Strategies : A Case study of rubber wood export in Thailand 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 การจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุขทางการเงินของบุคลากร มทร.ศรีวิขัยญ 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 การจัดการความรู้ และความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่ดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขององค์กการที่มีผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Factor affecting innovativeness of small and medium enterprises in the five southern border provinces 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 การหยั่งรู้เชิงกลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาผู้่นำในศตวรรษที่ 21 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 บทบาทการจัดการความรู้กับการพัฒนาการหยั่งรู้เชิงกลยุทธ์ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 เงื่อนไขที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดชายแดนใต้ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 ระบบนวัตกรรมแบบเปิด: ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้และความผูกพันต่อองค์การของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 ความสามรถในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 ความสามารถในการจัดการความรู้กับนวัตกรรมกระบวนการของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในภาคใต้ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ เต็นท์รถ และบริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใช้แล้ว กรณี ศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 อิทธิผลของกระแสเงินสดอิสระ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดที่ส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์ การศึกษาเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์:ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กุณฑีรา อาษาศรี อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 เกรียงไกร นามนัย อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 ไอลัดดา ผุยชา อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 จารุวรรณ เอกสะพัง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 รทวรรณ อภิโชติธนกุล อาจารย์สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 กุณฑีรา อาษาศรี อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
7 เกรียงไกร นามนัย อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
8 ไอลัดดา ผุยชา อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
9 จารุวรรณ เอกสะพัง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
10 ศิรินทร เลียงจินดาถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-27 11:27:18

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-28 11:25:10