นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Sakaewan Ounjaijean
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 อาหารสุขภาพและโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การ เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดจากดอกสะแลในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดดำเพาะเลี้ยง (EA.hy926) ปี 2561 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การผลิตหัวเชื้อบริสุทธิ์ชนิดผงและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงร่วมกับกลุ่มแปรรูปถั่วชีวภาพท่าโป่ง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วเน่าด้วยเทคโนโลยีเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในรูปแบบไอโซฟลาโวนบาร์สำหรับผู้สูงอายุ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสาหร่ายขนาดเล็ก 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มสาวประเภทสองในประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การศึกษาผลของอาหารเจลถั่วชีวภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การศึกษาลดการเกิดแผลและลดการตัดขาในผู้ป่วยเบาหวานโดยงานวิจัยบูรณาการ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า) 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดหอมบั่วและชาเมี่ยงในรูปแบบโรคเบาหวาน: การศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยงและในสัตว์ทดลอง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวล้านนาสาหรับผู้มีความเสี่ยงเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวล้านนา สำหรับผู้สูงวัยจากข้าวมีสีในพื้นที่ภาคเหนือ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวล้านนาสำหรับผู้สูงวัยจากข้าวสีในพื้นที่ภาคเหนือ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากจมูกถั่วเหลืองโดยใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-07 08:37:28

แก้ไขล่าสุดโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-08 10:15:44