นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย คงศักดิ์ บุญยะประณัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย คงศักดิ์ บุญยะประณัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Kongsak Boonyapranai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 0922717217
  • อีเมล : kongsak.b@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาริชาติ ราชมณี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ศนันธร พิชัย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 วิราภรณ์ ปนาทกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-07 08:37:29

แก้ไขล่าสุดโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-08 10:16:39