นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย สุรัตน์ หงษ์สิบสอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Surat Hongsibsong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053 942508 ต่อ 314
  • อีเมล : surat@rihescmu.org
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติทางชีวเคมีของน้ำผึ้งชันโรงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงบ้านต้นเลียบ ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อผลักดันให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 2) 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การศึกษาลดการเกิดแผลและลดการตัดขาในผู้ป่วยเบาหวานโดยงานวิจัยบูรณาการ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การประเมินคุณภาพและคุณสมบัติของน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติทางชีวเคมีของน้ำผึ้งชันโรงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงบ้านต้นเลียบ ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อผลักดันให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 Effects of prenatal and postnatal exposure to organophosphate pesticides on child neurodevelopment in different age groups: a systematic review 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Exposure of consumers and farmers to organophosphate and synthetic pyrethroid insecticides in Northern Thailand 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 A permethrin metabolite is associated with adaptive immune responses in Gulf War Illness 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การใช้คุณสมบัติทางชีวเคมีเป็นตัวชี้วัดในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของน้ำผึ้งชันโรงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงบ้านต้นเลียบ ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 Removal of Organophosphorus Pesticide Residues in Leaf and Non-leaf Vegetables by Using Ozone Water 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 The Pesticide Exposure of People Living in Agricultural Community, Northern Thailand 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Association of health symptoms with low-level exposure to organophosphates, DNA damage, AChE activity, and occupational knowledge and practice among rice, corn, and double-crop farmers 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ?-Oryzanol Content Screening in Local Brown Rice Samples from Chiang Mai, Thailand and Comparison Between Uncooked and Cooked Brown Rice 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Blood cholinesterase activity levels of farmers in winter and hot season of Mae Taeng District, Chiang Mai Province, Thailand 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษ ในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 เชาวลิต พึ่งแตง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ภควรรณ เศรษฐมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศยามล หงษ์ใจสี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 วิธิดา เหล่าผจญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สาคร พรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สาวิตรี เจียมพานิชยกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-07 08:37:30

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-05-07 10:38:16