นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วสันต์ ภาคลักษณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วสันต์ ภาคลักษณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Wason Paklak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาริชาติ ราชมณี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 ศนันธร พิชัย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 วิราภรณ์ ปนาทกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-07 08:37:31

แก้ไขล่าสุดโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-08 10:18:13